بهاکتی ، عشق بی توقع که درون را صیقل می دهد

با نام مقدس اک
فرزندان اک، همواره پیشگام در تمامی موارد معنوی، اجتماعی و انسان دوستی و در نهایت عشقی سوزان برای خداوند بوده اند.
از تمامی پیروان اک که در شعاع موسسات ما در حال یادگیری هستند، سپاسگزار هستم که به خادمی چون من اعتماد دارند.
عزیزان همه می دانیم و هر روزه شاهد اخباری ناخوشایند از وضعیت فقر و گرانی قشری از مردم ایران هستیم.
در نظر دارم طرحی برای حمایت از این بی پناهان ارائه دهم که نسبت به توان موسسات فرزندان اک، تا
می توانیم این بی پناهان را با رعایت موارد امنیتی تحت پوشش فرزندان اک قرار دهیم.
لازم است بدانید هیچ نوع کمک مردمی از داخل ایران را قبول نمی کنیم. چون قوانین معنوی ما را منع میکند.
بنابراین بیشتر این مسئولیت به عهده فرزندان اک است.‌
مهدیس غنا، مدیر ارشد موسسه در امریکا، مدیریت این طرح را با هماهنگی با انجمن رهبری برگ سبز به عهده خواهد گرفت.
همچنین فرزندان اک در خارج از کشور می توانند با مراجعه به امورات خیریه در کشورهایی که زندگی
می کنند، در این طرح کمک کنند.
کمکهایی از طریق واصلین حلقه سوم که پرورش یافته هستند به صورت کاملاً سکرت به نیازمندان ارسال
می گردد.
بنابراین از تمامی پیروان اک و فرزندان اک دعوت می کنم در این طرح شرکت کنند که به صورت کمک مالی ماهانه، قشری از بی پناهان، تحت پوشش موسسات فرزندان اک قرار گیرند.
– کودکان کار
– بانوان بی پناه و بی سرپرست
– مردان از سن ۵۰ به بالا
تحت پوشش این طرح قرار‌ می گیرند.
این طرح به نام، کمک مردمی اجرا خواهد شد و صرفاً توسط پیروان اک و فرزندان اک، قابل اجراست.
در ضمن کمک مردمی در داخل ایران پذیرفته نمی شود.
فرزندان اک